Banner

25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması

Yarışmanın Adı: 25 KASIM 1922-2022 EDİRNE’NİN KURTULUŞUNUN 100. YILI ANITI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

A. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. Edirne Belediye Başkanlığı

a. Adı : Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü b. Adresi : Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu

Babademirtaş Mah. Yusuf Şenol Sok. No: 21 Merkez Edirne

c. Telefon Numarası : 0 284 214 19 44 – 0 284 213 91 40 (Dâhili 206)

d. Faks Numarası : 0 284 213 13 01

e. Web Adresi : http://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr

f. E-Posta : 100.yil.anityarismasi@edirne.bel.tr

B. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

T.C. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından “25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak “Fikir Yarışması” türünde serbest ulusal tek kademeli olarak düzenlenmektedir. Yarışmanın türü, anılan yönetmeliğin 7. maddesinin (g) bendine göre belirlenmiştir.

C. YARIŞMANIN YERİ, KONUSU, AMAÇ VE KAPSAMI

Anıt ve anma alanı Edirne İli Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hıdırlık Tepesi, “Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi” bitişiğinde, 1132 ada 81 parselde, tapuda Edirne Belediyesi mülkiyetine kayıtlı yerde konumlandırılacaktır.

Yarışma alanı, E-5 Karayoluna yaklaşık 1 km ulaşım mesafesindedir. Yarışma alanı yerinin kuzeyinde Hıdırlık Tabya yer almakla birlikte, güneyinde otopark alanı, doğusunda otel ve Mimar Sinan Eserleri Minyatür Parkı yapılması planlanan alanlar bulunmaktadır. Yarışma yerinin kentsel konumuna bakıldığında ise doğusunda Edirne Merkez, Kaleiçi Semti, Selimiye Camii, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, çarşı; batısında Kapıkule; kuzeyinde Hıdırlık Tabya, Yıldırım Mahallesi, Yeni İmaret, TEM Otoyolu; güneyinde Meriç Nehri, Söğütlük Kent Ormanı, Karaağaç Mahallesi, Meriç Köprüsü yer almaktadır.

“25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” bağlamında tasarlanacak anıt ve anma alanı kentin Balkan coğrafyasındaki bin yıllardır süren varlığını kapsayacak, işgallerden kurtuluşunu, şanlı savunmasını yansıtacak, barış ve çağdaşlığı simgeleyecek zenginlikte olmalıdır. Anıt ve anma alanı, “Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi” olarak düzenlenen Hıdırlık Tabya yanına yapılacaktır. Anıt ve anma alanı yolunun diğer tarafında da Edirne Belediyesi’nce “Mimar Sinan Eserleri Minyatür Parkı” yapılması planlanmaktadır.

Tasarım ve düzenlemeler tarihi doku ve doğal özellikler taşımalıdır. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kurabilmelidir. Ulusal ve yerel özellikleri kapsayan ve aynı zamanda çağdaş teknoloji kullanımı ile özgün ve estetik etkisi yüksek olmalıdır. Sanatçının anlatmak istediği tarzda biçimsel, düşünsel ve kavramsal bütünlük içermelidir. Bulunduğu mekânın tarihi alan dışındaki kentsel konumuna değer katmalı, yakın çevresini dönüştürebilecek özellikler taşımalıdır.

Ayrıca Türkiye’nin Kapıkule girişinde gerek TEM ve gerekse E-5 karayolu seyrinde Selimiye Camii ve minareleri ile yarışmayacak yükseklikte olmalıdır. Kent girişi karayolu ve demiryolu seyrinde algılanmalı ancak Edirne siluetine de uymalıdır. Kentin tarihi ve kültürel doku karaltısını bozmamalıdır. Edirne’nin silueti, kentin karakterini yansıtır. Edirne’nin en iyi silueti Kapıkule tarafından görülendir. Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı’nın yeri Kapıkule-Edirne arasındadır. Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi, Edirne’nin tarihi ve kültürel dokusu ile barışık ve uyumlu olması gerekir.

D. KATILIM KOŞULLARI

Anıt fikir projesi yarışmasının konusu birden fazla disiplin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek nitelikte olduğundan, yarışmaya ekip olarak katılım sağlanmalıdır. Ekiplerde heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı alanlarından en az birer kişi yer alması zorunlu olup; amaç doğrultusunda, diğer disiplin veya sanat dallarından katılımcılar da bulunabilir. Edirne Belediyesi ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere ekip içerisinde bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

a) Yarışmaya katılacakların mesleğinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne üye bir odası bulunması halinde, katılımcı, ilgili oda üyesi olmalı ve meslekten men cezalısı durumunda olmamalı; odası bulunmayan ekip üyelerinin üniversiteden mezun olduklarını gösterir lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ile atayanlar arasında olmamalıdır.

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamalıdır.

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamalıdır.

e) Edirne Belediyesi’nde, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamalıdır.

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hüküm ve yönetmelikler gereği geçici ve sürekli kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamalıdır.

g) Edirne Belediyesi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamalıdır.

h) “Kimlik Zarfı” içinde yer alması istenen tüm belgeler eksiksiz olmalıdır.

i) Ekip üyelerinin her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

j) Ekip üyelerinin her biri Edirne Belediyesi’ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

k) Yarışmaya katılım işlemlerinin tamamlanabilmesi adına; Edirne Belediyesi’nin http://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinde yer alan kayıt formunun doldurulması ve şartnamenin satın alınması zorunludur.

l) Bir kişi yalnızca bir yarışma ekibinde yer alabilir. Birden fazla ekipte yer alamaz. Bir kişinin birden fazla ekipte yer aldığının tespiti; ilgili ekipler için yarışmadan çıkarılma nedeni sayılacaktır.

E. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı : 15 Nisan 2022 Cuma

Soru Sorma İçin Son Tarih ve Saat : 6 Mayıs 2022, Cuma Saat: 17.00

Yanıtların Paylaşılması : 20 Mayıs 2022, Cuma Saat: 17.00

Projelerin İlk Teslim Tarihi ve Saati : 23 Mayıs 2022, Pazartesi Saat: 09.30

Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati : 17 Haziran 2022, Cuma Saat: 17.00

Posta veya Kargo ile Gönderilen Projelerin

Yarışma Bürosu Tarafından

Teslim Alınması İçin Son Tarih ve Saat : 20 Haziran 2022, Pazartesi Saat: 17.00

Jüri Değerlendirme Tarihi : 22-24 Haziran 2022

Ödül Töreni, Kolokyum ve Sergi Açılışı : 27 Haziran 2022, Pazartesi Saat: 13.00

F. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

İbrahim Ay Eczacı, Edirne Eski Belediye Başkanı

Ender Bilar Yazar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı (E)

Mehtap Cömert Yar. Doç. Dr., (E) Dekoratör, Ressam, Edirnekâri Sanatçısı, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Selçuk Çakır Edirne Belediye Başkan Yardımcısı

Attila Ergin Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Üyesi

Güngör Mazlum Yazar, Edirne Yerel Tarih Grubu Başkanı, Edirne Eski Belediye Başkanı

Serap Yüksel Mimar, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Asli Jüri Üyeleri

Aydın Aşkan Yar. Doç. Dr., Heykeltıraş (E), Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Emre Aysu Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Okan Üniversitesi

Rukiye Duygu Çay Doç. Dr., Peyzaj Mimarı, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Osman İnci (Jüri Başkanı) Prof. Dr., Tıp Fakültesi (E),Trakya Üniversitesi Eski Rektörü, “Osman İnci Müzesi” Kurucusu

Hatice Kıran Çakır Doç. Dr., Mimar, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Ahmet Yaraş Prof. Dr., Arkeolog, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Gülgün Yılmaz Prof. Dr., Sanat Tarihçi, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Yedek Jüri Üyeleri

Dinçer Asar Şehir Plancısı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V.

Cenk Ergüden Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Başkanı

Can Özal Dr. Öğr. Üyesi, Heykeltıraş, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ercüment Tekin Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Üyesi

Raportörler

Selin Arabulan Dr. Öğr. Üyesi, Mimar, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Anıl Biçer Sanat Tarihçisi, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Tolgahan Kazdal İç Mimar, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Raportör Yardımcısı

Murat Terzi Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Üyesi

G. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak verilecektir:

Birincilik Ödülü : 60.000,00 TL

İkincilik Ödülü : 40.000,00 TL

Üçüncülük Ödülü : 20.000,00 TL

Mansiyon (3 adet) : 10.000,00 TL

Satın alma ödülleri için jüri kullanımına 50.000,00 TL ayrılacaktır. Jüri gerek görmesi halinde satın alma ödülünü kullanmama hakkına sahiptir.

H. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Yarışmacılar, “25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması Şartnamesi ve Eklerini” Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu’na başvurarak temin edebilecekleri gibi Edirne Belediyesi’nin http://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinden dijital olarak bedelsiz temin edebilecekler veya görebileceklerdir.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 50,00 (elli) TL karşılığında şartnameyi satın almak zorundadır. Şartname bedeli, Edirne Belediyesi’nin aşağıda bilgileri verilen banka hesabına “100. YIL ANITI ŞARTNAME BEDELİ … ADINA YATIRILMIŞTIR” açıklamasıyla ekip katılımcılarından birinin ismi ile yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 17 Haziran 2022 Cuma günü 16.00’ya kadar yatırılmalıdır. Şartname bedelinin Edirne Belediyesi’nin belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren dekont “Kimlik Zarfı”nda sunulmak üzere saklanmak zorundadır.

Hesap Adı : Edirne Belediye Başkanlığı

Banka Adı : Vakıfbank

IBAN Numarası : TR36 0001 5001 5800 7315 8656 85

İ. YER GÖRME

Yer görme koşul değildir. Ancak algılama ve çevre dokusal özelliklerinin anlaşılması bağlamında önerilmekle birlikte projenin kent siluetine etkisi açısından Kapıkule yönünden de incelenmesi tavsiye edilir.


PDF Dosyasına Bakınız

 • Iğdır Belediyesi

  Bağlar Mahallesi. Atatürk Caddesi. No.1

  0476 227 6553-54

  yaziisleri@igdir.bel.tr

 • Sosyal Medya

 • Bizi Takip Edin

  • twitter facebook