Birim Müdürü:

 

 

Telefon Numarası:

0476 227 7841

Fax Numarası:

0476 227 3055

Adres:

Iğdır Belediyesi Hizmet Binası Bağlar Mah. Atatürk Cd. No:1 Zemin Kat IĞDIR

Birimin görev ve çalışma yönetmeliği için tıklayın

Birimin Görevi:

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Iğdır Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 232 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı, bütçesine uygun, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Satınalma işlemlerini, küçük onarımlar da dâhil olmak üzere yapıma ilişkin onarımlarla makine ve ekipmanın bakım ve onarım işlemlerini, Ulaştırma ( Araç havuzunun yönetimi ) işlemlerini yürütmekle yükümlü olup, görevleri:

 1. Belediyemiz Hizmet Binalarının, güvenliğini, temizliğini, bakım ve onarımını sağlamak, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve benzeri ünitelerinin çalışmasını sevk ve idare etmek.

 2. Belediyeye bağlı hizmet araçlarının Birim müdürlerinin talepleri doğrultusunda  çalışır ve hizmete hazır durumda bulundurulmasını sağlamak. Belediye hizmetlerinde kullanılan araçların temini ve Araç havuzunun yönetilmesi.

 3. Belediyeye bağlı birimlerin genel haberleşme ve santral hizmetlerini sağlamak.

 4. Belediyemiz bünyesindeki Müdürlüklerce alımı gerçekleştirilecek mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmeti alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ihalelerinde; ihale ilanların yayımlanması, ihale dokümanlarının görülmesi, satışı ile ihale sürecinde ihale komisyonlarına sekretarya hizmetlerinin verilmesini sağlamak.

 5. Müdürlüğü ile ilgili görevleri yerine getirmek ve getirilmesini sağlamak,

 6. Müdürlüğü bünyesinde personele görev taksimi yapmak, yapılan işleri kontrol etmek ve koordinasyonu sağlamak,

 7. Müdürlüğü bünyesindeki personelin günlük devamlarını, izin ve raporlarını takip etmek,

 8. Müdürlüğü ile ilgili hizmet içi eğitim çalışmasını yapılmasını sağlamak,

 9. Başkanlıkça kendine verilen görevleri yerine getirmek,

 10. Müdürlük bünyesindeki memur personelin sicil raporlarını doldurmak,

 11. Müdürlüğü ile ilgili yazıları imzalamak ve parafe etmek,

 12. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

 13. Belediyemizin ortak kullanımında olup ta ayırt edilemeyen; Elektrik, Telefon, Akaryakıt, Yağ, Yedek Parça, Lastik ve Vb. gibi mal alımlarını gerçekleştirmek.